Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wafatnya Abu Bakar Dan Diangkatnya Umar Sebagai Khalifah

PELAJARAN KE DUABELAS

WAFAT ABU BAKAR DAN KEKHILAFAHAN 'UMAR R.A.

1. Ketika Abu Bakar gering, para pembesar sahabat sama dikumpulkan dan diajak musyawarah tentang pengangkatan 'Umar r.a. menjadi Khalifah.

2. Maka mereka itu sama setuju atas pengangkatan 'Umar sebagai ganti beliau nanti. Setelah itu Abu Bakar menulis perjanjian untuknya sebagai Khalifah dan memesan kepadanya agar kaum Muslimin diperlakukannya dengan baik.

3. Kemudian beliau wafat pada tahun 12 Hijriah dan dimakamkan di bilik 'Aisyah pula di dekat makam Rasulullah. Dan genaplah usia beliau pada ketika itu 63 tahun.

4. Masa beliau menjabat sebagai Khalifah ada dua tahun dan sepuluh hari. Beliaulah yang mempersatukan orang-orang Islam sesudah mereka berpecah-belah disebabkan banyaknya orang-orang Arab yang murtad. Dan beliaulah yang menyiapkan balatentara untuk menaklukkan negeri Parsi dan Syam.

Latihan

  1. Apakah yang dikerjakan Abu Bakar ketika sedang sakit?
  2. Apakah yang dikerjakan Abu Bakar sesudah para sahabat menunjuk pada 'Umar?
  3. Bilakah Abu Bakar wafat?
  4. Berapa lamakah masa kekhilafahan beliau?