Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penaklukan Negeri Syam

PELAJARAN KE SEPULUH

PENGIRIMAN BEBERAPA TENTARA UNTUK MENAKLUKKAN NEGERI SYAM

1. Dalam tahun ke 13 Hijriah Abu Bakar menyiapkan empat pasukan tentara yang dikirimkan ke negeri Syam.

2. Ketika Heraklius, kaisar Rum mengetahui perjalanan tentara Islam¹) itu, segeralah ia mengumpulkan tentaranya yang besar sekali jumlahnya. Maka tiap-tiap pemimpin atau jendral Islam itu, dihadapkan pada tentara Rum yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada tentara Islam itu.

3. Amar bin 'Ash lalu memberi petunjuk kepada pemimpin-Pemimplin tentara islam itu, agar berkumpul di Tarmuk. Kemudian pemimpin-pemimpin itu lalu mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bantuan. Oleh Khalifah dianggup baiklah berkumpulnya mereka itu.

4. Oleh Abu Bakar lalu dikirimkan surat kepada Khalid bin Walid dan diperintahnya berjalan menuju negeri Syam.

5. Urusan daerah Persia oleh Khalid digantikan pada Mutsanna bin Haritsah Asysyiebani. la sendiri menuju ke negeri Syam dengan membawa 10.000 pasukan berkuda (kavaleri). Maka sampailah tentara itu di Yarmuk sesudah menaklukkan beberapa negeri di tengah perjalanannya.

_________

Latihan

  1. Pada tahun berapakah dimulai memerangi negeri Syam ?
  2. Apakah yang dikerjakan oleh Kaisar Rum ketika mengetahui perjalanan tentara lslam yang akan memerangi mereka itu?
  3. Apakah yang dikerjakan Jenderal-Jenderal tentara Islam ketika mengetahui jumlah musuh yang besar itu?
  4. Apakah yang dikerjakan oleh Khalifah Abu Bakar ketika surat Jende ral-Jenderal Islam tadi sampai pada beliau?
_______________

Catatan kaki 

1) Ketika Heraklius mengetahui berjalannya tentara Islam itu, ia berkata kepada rakyatnya: "Saya berpendapat, hendaklah kamu semua
berdamai dengan tentara Islam itu. Maka demi Allah, jika kamu berdamai dengan mereka itu, dengan kehilangan separuh dari negeri Syam
dan masih tetap untukmu yang separuhnya lagi dan negeri Rum. Begitu itu adalah lebih baik daripada kamu dikalahkan mereka di seluruh negeri Syam dan separuh negeri Rum.

Tetapi pendapatnya itu ditolaklah oleh rakyatnya.