Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nama-nama Khalifah Dan Panglima Perangnya

PELAJARAN PERTAMA


I. Khulafa' Rasyidun (yakni para pengganti Rasulullah s.a.w. yang bijaksana-bijaksana) itu ialah:

 1.  Abu Bakar
 2. 'Umar bkn khottob 
 3. 'Utsman bin affan 
 4. 'Ali putera Abu Thalib radia'llaahu 'anhum (semoga Allah meridlai mereka itu).

2. Mereka itu dinamakan Khulafa' Rasyidun karena mereka itulah yang mengganti¹ Nabi s.a.w. dalam memberikan petunjuk dan penerangan yang benar serta dalam melaksana kan hukum-hukum syari'at agama Islam.

3. Masa kekhilafahan mereka itu sampai tigapuluh tahun. Dalam waktu yang sekian lamanya itulah mereka dapat membebaskan Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan dan beberapa daerah di benua Afrika.

4. Di antara panglima-panglima perang mereka yang tersohor ialah 

 1. Khalid bin Walid, 
 2. Abu 'Ubaidah yakni 'Amir bin Jarrah,
 3. 'Amr bin 'Aash, 
 4. Mutsanna bin Haritsah dan 
 5. Sa'ad bin Abu Waqqash.
____________

Catatan:

 1. Jadi Khalifah itu ialah orang yang mengganti kedudukan Rasulullah s.a.w. dalam melindungi agama dan siasat (politik) keduniaan, agar setiap orang itu suka menetapi apa saja yang telah ditentukan dalam batas haknya. Dengan demikian maka samalah kedudukan orang yang kuat dan lemah serta orang yang mulia dan hina di muka hak (keadilan).
_________

Latihan

 1. Siapakah nama-nama Khulafa' Rasyidun itu ?
 2. Mengapa mereka itu dinamakan dengan sebutan Khulafa' Rasyidun itu ?
 3. Berapa lamanya masa kekhilafahan mereka ?
 4. Siapa sajakah panglima-panglina perang mereka yang tersohor?